Francia nyelvtanfolyam

Nyelviskolánkat 1949-ben alapították. Az élő nyelvek meghatározás már akkor is azt jelentette, hogy a francia nyelvtanfolyam a francia élő nyelvet és az élet helyzeteit tartja szem előtt, a szituációiban való tudás és megfelelés oktatásával foglalkozik.

A francia nyelvtanfolyam célja:

 1. a francia nyelvi tudását magabiztosan használó,
 2. az alacsonyabb szinten kontaktus teremteni képes,
 3. a magasabb szinten az idegen nyelven tárgyalni, kommunikálni,
 4. a megfelelő időben a kiválasztott francia nyelvvizsgát a legnagyobb természetességgel letenni képes tanuló sikeres oktatása.

A francia nyelvtanfolyamok a magyar tanulónak készült tananyagból készít fel, amely figyelembe veszi a magyar tanuló igényeit és ezt az alapot egészítjük ki a külföldi tankönyvekkel, értékes szemelvényeikkel. A francia nyelvtanfolyam tananyagai figyelembe veszik a magyar anyanyelvű tanulónak a francia nyelv tanulásakor felmerülő kérdéseit és időben ad azokra választ, így a tanuló mindig tudja, hol tart a tanulás folyamatában. A tananyag az általános francia nyelvtanfolyam, a francia üzleti nyelv jól ismert témaköreivel és helyzeteivel foglalkozik. A francia nyelvtanfolyam felvezető tananyagát széles kiegészítő tananyag (hallás utáni értésre CD, videó) rendszert alkotva egészíti ki.

Az Élő Nyelvek Szemináriuma által az ötvenes években kifejlesztett heti 2 x 2 tanórás nyelvoktatás forma ma a legelterjedtebb Magyarországon. Ez a francia nyelvvel heti négyszeres találkozást jelent a tanuló számára az órákon és otthon. Erre a rendszerre kialakított modulrendszerünk és a választott tankönyvcsalád biztosíték a francia nyelvtanfolyam eredményességére. A tananyag figyelembe veszi a magyar tanulót és a magyar nyelvi környezetet is.

Az iskolánk által a kilencvenes években kifejlesztett és bevezetett kilenchetes részletfizetési konstrukció a folyamatos tanulást-oktatást biztosítja a tanév során, valamint nyári kiegészítő tanfolyamokra is van lehetőség. Az éves képzési program az intézeten belül 4 x 9 hetes és a nyári intenzív fizetési szakaszokban valósul meg. De jól alkalmazható más fizetési szakaszokra is, a piaci elvárásoknak megfelelően: 9-től akár 18 hétig. A program megvalósulási, kimeneti egységei az alapfokú, középfokú, felsőfokú vizsgaszintek, amennyiben a hallgató vizsgázni szeretne.

A cégeknél kihelyezett oktatás időtartama a fenti ajánlott keretekben történik, ám ez esetben az oktatás megrendelőjével egyeztetett programot a nyelviskola vezetése állítja össze, az elvárásokat figyelembe véve.

Képzési cél

 1. 1.       ALAPFOK

Cél: beszéd-, értés-, olvasás-, írás- és hallás utáni értés, a közvetítőkészség alapfokon való elsajátítása. A leíró nyelvtan ismeretében tőmondatokkal és egyszerű összetett mondatokkal való kommunikáció kifejlesztése.

Szükséges óraszám: intenzitástól függően, pl. heti 2×2 tanóra folyamatos tanulás mellett, kb. 180 tanóra. A heti 2×2 tanórás képzés mellett az otthoni elmélyülés és egyéni gyakorlás ideje általában a tanóra számával azonos és elvárt.

Témakörök:

1. Bemutatkozás, harmadik személy bemutatása, megszólítás

2. Vásárlás

3. Étkezések, étteremben

4. Család

5. Napirend

6. Szabad idő

7. Idegen nyelvek, nyelvtanulás

8. Öltözködés

9. Lakás

10. Utazás, nyaralás

11. Közlekedés

12. Tisztálkodás

13. Foglalkozások

14. Szálloda

15. Iskola

16. Betegségek, orvosnál

17. Országismeret

Leíró nyelvtan:

A francia mondat szerkezete: Az alany, az állítmány, a tárgy (magyar tárgy-francia határozó, magyar határozó-francia tárgy), a határozó (helyhatározók, földrajzi nevek, közlekedési eszközök),időbeli viszonyok (időpont, időtartam, dátum, időhatározók ), a kérdezés, a tagadás, a kiemelés, a korlátozás, a hasonlítás, a birtokviszony, a személytelen szerkezetek, a szenvedő szerkezet, a műveltetés, a közvetett beszéd (Le style indirect)

Szófajok: Igék: 1.  Kijelentő mód:          -     Jelen idő

-          Múlt idő: Passé Récent , Passé Composé, Imparfait

-          Jövő idő: Futur proche, Futur Simple

2. Felszólító mód

                        3. Visszaható igék

                        4. Segédigék, félsegédigék: avoir, être / aller, venir, devoir, vouloir, pouvoir, faire, laisser,

                                                               savoir, …

Igenevek:  1. Jelen idejű főnévi igenév (Infinitif présent)

                            2. Múlt idejű melléknévi igenév (Participe passé)

                            3. Határozói igenév (Gérondif)

Főnevek: neme, többes száma, az országnevek

Melléknevek: nőnemű alakjának képzése, többes száma, fokozása, melléknévvonzatok

Névelők: Határozott, határozatlan, anyagnévelő, mutató, birtokos névelő

Névmások: Hangsúlytalan személyes névmások, hangsúlyos személyes évmások, hangsúlytalan visszaható névmások, semleges mutató névmások, hím-és nőnemű mutató névmások, egyszerű vonatkozó névmások, határozói névmások, határozatlan névmások egy része

Számnevek, sorszámnevek

Határozószók 

 1. 2.       KÖZÉPFOK

Cél: beszéd-, beszédértés-, olvasás-, írás- és hallás utáni értés, a közvetítő készség továbbfejlesztése; az egyszerű tőmondatok használatánál fejlettebb kifejezőkészség, összetettebb mondatszerkezetek alkalmazásának elsajátítása, az ezeket segítő szerkezetek megismertetése. Autentikus szövegek segítségével felhívjuk a figyelmet mindazokra a nyelvtani és stiláris kérdésekre, amelyek lényegesen megkülönböztetik a francia nyelvet a magyartól, begyakoroltatjuk e szerkezeteket, s ezáltal itt érjük el, hogy egyre igényesebben fejezze ki magát a hallgató. A hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy elvontabb gondolataik megfogalmazását is gyakorolják. Ezt a szélesebb körű szókincs és nyelvi szerkezetek használatának fokozatos fejlesztésével kell elérni.

Szükséges óraszám: intenzitástól függően, az alapfokú vizsga letétele után, pl. heti 2×2 tanóra mellett, további kb. 180 tanóra. A heti 2×2 tanórás képzés mellett az otthoni elmélyülés és egyéni gyakorlás ideje általában a tanóra számával azonos és elvárt.

Témakörök:

1. Nyelviskola, nyelvtanulás

2. Lakóhely

3. Vásárlás

4. Divat, öltözködés

5. Család

6. Szeretet, szerelem, emberi kapcsolatok

7. Munka, foglalkozások

8. Svájc

9. Egészséges életmód

10. Szabadidős tevékenységek

11. Utazás

12. Közlekedés

13. Jövőkép

14. Franciaország

15. Stressz

16. Étkezés

17. Évszakok, időjárás, környezetvédelem

Nyelvtan:

az alapfokhoz tartozó nyelvtan átismétlése, kiegészítése, továbbá:

Igék:    – Múlt idő: Plus-que-parfait, Passé antérieur

 - Jövő idő: Futur antérieur

 - Feltételes mód: Jelen idő, Múlt idő

 - Kötőmód (Subjonctif)

- Igevonzatok

- Igeidő egyeztetés

Igenevek:        – Múlt idejű főnévi igenév (Infinitif passé)

                         - Jelen idejű melléknévi igenév (Participe présent)

Névmások: Birtokos névmások, Vonatkozó névmások, határozatlan névmások

Viszonyszók

Kötőszók

 1. 3.       FELSŐFOK

Cél: beszéd-, beszédértés-, olvasás-, írás – és hallás utáni értés, a közvetítő készség tökéletesítése. Eredeti szövegek feldolgozása, elemzése, tömör formában való ismertetése. Nyelvtani ismeretek bővítése a két nyelv fő eltérési pontjainál. Stílusában választékos, árnyalt kifejezésmód segítése – a magyarban másként használt vagy hiányzó nyelvtani elemekkel.

Elvont gondolatokról és témákról összetett mondatokkal való kifejezésmód elsajátítása.

Szükséges óraszám a felsőfokú nyelvvizsga eléréséhez – az eredményt befolyásoló tényezők figyelembe vételével: a hallgató szorgalma és tanulási tapasztalata, az egyéni tanulásra fordított ideje itt a legmeghatározóbb – pl. heti 2×2 tanóra mellett a középfokú vizsga letétele után további kb. 120-160 tanóra. A heti 2×2 tanórás képzés mellett az otthoni elmélyülés és egyéni gyakorlás ideje általában a tanóra számával azonos és elvárt.

Témakörök:

 1. Ifjúságot érintő problémák
 2. Az informatika világa
 3. Szenvedélybetegségek
 4. Állatvédelem
 5. Gazdaság, kereskedelem, tőzsde
 6. Politika
 7. Európa és az EU
 8. Fegyverkezés, fegyveres konfliktusok
 9. Szegénység
 10. Migráció
 11. Űrkutatás
 12. Bűnözés
 13. Klónozás
 14. Magyarország

Nyelvtan:

A középfokhoz szükséges ismeretek magasabb szintű áttekintése, kiegészítve ritkábban használatos szerkezetekkel. Nyelvtani tekintetben kitér a választékosabb nyelvben használt, ritkábban előforduló melléknév-és igevonzatokra, kifejezésekre, az idő, az ok, a következmény, a cél kifejezésére, a választékosabb mondatszerkesztési eljárásokra.

 Francia nyelvtanfolyamok:

1. kezdő francia nyelvtanfolyam, Kezdő 4. középhaladó francia nyelvtanfolyam, B1 7. haladó 1 francia nyelvtanfolyam, B2
2. gyenge újrakezdő francia nyelvtanfolyam, A1 5. középhaladó francia tanfolyam, B1-B2 8. haladó 2 francia nyelvtanfolyam, B2-C1
3. erős újrakezdő francia nyelvtanfolyam, A2 6. középhaladó francia nyelvtanfolyam, B1-B2 9. haladó 3 francia tanfolyam, C1+

Nyelviskola Budapest – Nyelvtanfolyamok külföldön

Nyelvtanulás 1949 óta = ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA
ITT TANULNI KELL!

Készítette Alpha Hosting Kft.

Mobilra optimalizálta - XLS.HU -