Adatkezelési tájékoztató, GDPR

Élő Nyelvek Szemináriuma

1. Adatkezelők megnevezése: Élő Nyelvek Szemináriuma Kft.
Adatkezelő megnevezése: Nyelviskola, nyelvoktató.
Adatkezelő székhelye: H-1053. Bp. Fejér György u. 8.

2. Adatkezelés szabályai, GDPR: Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig, az érintett által választott céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítésé ért felelős munkatársnál kezdeményezni pl.: a Társaság email címére küldött levéllel. A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése: Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a info@elonyelvek.hu email címen.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatról, amelyet az érintett beiratkozáskor, regisztrációk alkalmából azért adott meg, hogy élhessen a Társaság által nyújtott szolgáltatással.

3.2. Tiltakozás joga, adat törlése: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Honlap‐látogatottsági adatok kezelése: A honlap‐látogatottsági adatai bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. Erre a figyelmet a szintfelmérő tesztek elején felhívjuk. A honlaphasználó döntéshelyzete egyértelműen szabályozott. Az állományok tárolásra kerülnek az üzemeltető szerverén és a feladatmegoldás sikerét mutatja a honlap az eredménylistán. Kérésre törölhető a regisztrációs adat és maximum egy hónapon belül megtörténik a törlés. Viszont új bejelentkezésre van szükség, ha további ingyenes szolgáltatást szeretne a felhasználó kipróbálni. Azonos irányból a bejelentkezések száma korlátozott. A felhasználók címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

3.3. Zárolás: A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

4. A Kezelt személyes adatok köre: A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen): a képzési, foglalkoztatási törvény elvárása szerinti adatok és email, telefonszám.

  1. A Képzési Szerződés online formában, illetve papír alapú, átírós nyomtatvány, az aláírt szerződés másodpéldánya a megfelelő tanfolyam dokumentációjához kerül, az eredeti példány az érintettnél marad, az adat a törvényben előírt módon és határidőig őrizve van, a törvényben előírtakon túl harmadik fél felé az ki nem adható. A határidő után törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek az adatok. Tanfolyami ügyekről hírlevélben, körlevélben tájékoztatunk. Érintett válaszban nyilatkozik (Leiratkozom), ha nem kéri az eredményességről szóló, vagy az információs Hírlevelet.
  2. Hasonlóan önkéntesen dönt az az érdeklődő ügyfél is, aki a nyelviskola honlapjára regisztrál, hogy az ottani lehetőségekkel éljen. Amennyibe úgy dönt, hogy a lehetőséggel élni szeretne, a regisztrációt önkéntes döntés alapján teszi, amennyiben nem kívánja, hogy a nyelviskola adatait megismerje, nem él a lehetőséggel. Az internetes honlapon regisztrált érintett önkéntes, tájékozott és hozzájárulása alapján történő adatrögzítés.
  3. A Kamera rendszer. A nyelviskolába lépve láthatóan lopás elleni kamera látható, az ajtóban erre figyelmeztető kiírás hívja fel a figyelmet. Kamera rendszer nem működik az nyelviskolában, de az ismétlődő lopások, besurranások miatti károk csökkentésére megfigyelő kamerák a megfelelő pontokon fel vannak szerelve. LOPÁS elleni, jogsértés elleni védekezés ez, amely a mozgást nem rögzíti elektronikusan egyelőre. Együttműködő partnerek ezt megértéssel kezelik és megértik, hogy nem támadható, mert nagyobb az érdekérvényesítés meglétének iránya.

    Általánosságban alaphelyzet, hogy jogosultságunk erősebb – és ez az adatok felvételétől sok mindenre kiterjed, hiszen a nyelviskola nem gyűjt adatokat csak azért, hogy azzal rendelkezzen.

5. Az adatkezelés időtartama: A törvényben előírtaknak megfelelő időtartamig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

6. Adattovábbítás külföldre: megrendelt külföldön szervezett oktatás esetén, egyébként nem történik továbbítás.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat: név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. honlap: www.naih.hu Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.