Nyelvvizsga kompetenciák

B1, B2, C1 vizsgaszintek

B1, B2, C1 vizsgaszinteknek megfelelő elvárás:

B1, alapfok nyelvi kompetencia

Beszédértés/-készség:
Képes megérteni a hozzá intézett, jól artikulált, egyszerű beszédet, az egyszerű közléseket és/vagy kérdéseket, képes kiszűrni a beszéd információtartalmának lényegét. A pontosabb megértéshez az átlagosnál lassabb beszédtempó segíti hozzá. A nyelvi üzenet értése céljából támaszkodhat a közlési helyzet nem verbális összetevőire (a beszélőtárs fizikai jelenlétére, különböző nem verbális jelzésekre: mimika, gesztus, testbeszéd stb.). A beszédértés sikeressé tétele érdekében elemi kompenzációs stratégiákat alkalmaz. Önálló beszédtevékenysége a nyelvi környezete által megszabott tartalmú és tematikájú személyi, tárgyi és helyzeti kontextustól függ. Ebben a keretben képes olyan egyszerű, összefüggő mondatok alkotására, amelyek a környezetével, tapasztalataival, személyes véleményével és elgondolásaival, feladataival és azok elvégzésével kapcsolatosak. Be­szédmódja jobbára leíró, deklaráló jellegű. Interakciós készsége lehetővé teszi, hogy a beszélgetés során képes kifejezésre juttatni alapvető mentális attitűdjeit, érzéseit, benyomásait. A jobb megértés és/vagy a kommunikáció fenntartása érdekében maga is képes kérdéseket, elemi beszédszándékokat a partner számára érthető módon megfogalmazni. Megnyilatkozásai az alapvető nyelvi szerkezetek viszonylag kötött, merev megjelenítésére épülnek; a nyelvhasználati igényeknek megfelelő célirányos megjelenítés még nem jellemző rájuk. Kiejtésében, hangsúlyozásában és intonációjában még tisztán felismerhetők az anya­nyelvi beszédre jellemző sajátosságok.

Hallás utáni értés készség:
életszerű szituációs párbeszédek és szövegek értése és információ kivonásának képessége a leíró nyelvtani ismeretanyaggal és nyelvtani használattal párhuzamban. Rádió, üzenetrögzítő, telefon és más, nem közvetlenül humán forrásból származó hangzó szövegek témáját, néhány fontosabb összetevőjét képes megérteni és/vagy azonosítani, információt kivonni.

Olvasáskészség:
összefüggő szövegből álló, a leíró nyelvtan szintjén egyszerű és összetett mondatokat tartalmazó témakörökkel foglalkozó szövegek olvasásának képessége, az olvasott szöveg kommunikációs céljainak felismerése, értelmezése. A szöveg szelektív, illetve globális megértése, a célnyelven feltett kérdések megválaszolása, következtetések levonása. Értelmezi és igazodik a környezetében előforduló írott jelek, útbaigazítások, tilalmak, utasítások tartalma szerint. Megérti az írásban kapott egyszerű utasításokat, közléseket, rövid terjedelmű szövegeket a magánélettől a szakmai életig és értelmezés szerint eljárni

Íráskészség:
Képes írásban rögzíteni elemi szintű információkat, feljegyzéseket és/vagy jegyzeteket készíteni. Képes különböző általános és hivatalos dokumentumokat, egyszerű nyelvezetű és tartalmú nyomtatványokat kitölteni. A különböző információkat – hivatalos és egyéni közléseket, szándékokat stb. – egyszerű, érthető formában, írásban is ki tudja fejezni. Mondatai rendszerint rövidek, alapvető és egyszerű nyelvi szerkezetek használatán alapulnak, szövegpéldányainak szerkesztésmódja általában nehézkes.

Közvetítő készség:
hallott és/vagy olvasott szöveg tartalmának lényegi közvetítésére, a feladatok megoldásában a nyelvek közötti egyszerű átváltásra korlátozódik. Információ és vélemény fordításszerű közvetítése tőmondatokkal és a leíró nyelvtan szintjén összetett mondatokkal a célnyelvre. Az idegen nyelv a szintnek megfelelő lexiko-grammatikai struktúráinak, valamint ezek használatával kapcsolatos konvenciók ismerete. A négyes modulegységben megismert témakörökben és ismeretanyaggal az információs tartalom jelentős sérülése nélkül kétirányú (de főként az anyanyelve felé) nyelvi közvetítői szerep betöltése, valamint írott szövegben való alkalmazása.

Jártasság:
azokra a kommunikatív szempontból releváns (szociolingvisztikai, szocio- és interkulturális stb.) komponensekre vonatkoztatható, amelyek nehezen tagolhatók be akár a nyelvi ismeretek, akár a nyelvhasználati készségek kategóriáiba. A hallgató jártasságot szerez az idegen nyelvet használó diskurzus-közösség szocio-kulturális normáiban és kommunikációs konvencióiban. Erre igény fogalmazódik meg – képzési ráhatással is – és így a hallgató járatos az adott idegen nyelvterülethez kapcsolódó kultúrában, kulturális sajátosságok egy szeletében. Kompetenciájának fejlettsége lehetővé teszi, hogy alkalmazza, beépítse, hivatkozzon rá az arra vonatkozó ismereteit célnyelvi kommunikációjában. A közlések tartalmi és formai szempontból általában megfelelnek a kontextus adta kereteknek, a beszédmagatartás alkalmazkodik az idegen nyelv által definiált előírt kultúra sajátosságaihoz. Így az alapfokhoz kötődő nyelvileg releváns kommunikációs eszközök ismeretével rendelkezik már és igyekszik helyesen alkalmazni a kommunikáció során.

B2, középfok nyelvi kompetencia

Beszédértés/-készség:
egészében és reá vonatkozó részleteiben is megérti a közvetlenül hozzá vagy a széleskörű hallgatósághoz intézett rövidebb és hosszabb beszédet, kiejtésmódja megfelel a célországi standard vagy regionális standard kiejtésnek, s tempója követi az általánosan megszokott sebességet, tematikájában, tartalmában pedig megfelel az általános társadalmi és kulturális ismereteknek. Egyszerű, természetes közegben történő beszédértés és közlés során hatékony és eredményes kompenzációs stratégiát alkalmaz a lényeg és a releváns részletek kiszűrésére, beszédtevékenysége a megvalósuló és egyirányú kommunikáció során egyenletes. Mondanivalóját, álláspontját, véleményét kifejti. Képes intellektuális és emocionális attitűdök kifejezésére. Helyesen alkalmazza és érti az angol egyszerűbb nyelvi zsargonjait. Egyéni kérdésekben felkészült, jól kommunikál saját képességeiről, ügyeiről. Képes társadalmi kérdésekben megnyilvánulni, kezdeményez beszélgetést. Ezen a téren segíti bizonyos jártassága, olvasott és hallott kulturális és történelmi ismerete.

Hallás utáni értés készség:
Érti a mindennapi nyelvet használó hallás utáni, vagy képi eredetű közlés lényegét, de színházi előadás, stb. élvezete még további tanulást és gyakorlást feltételez. Szituációs helyzeteit rutinszerűen és megfelelő szókinccsel oldja meg. Rádió, üzenetrögzítő, telefon és más, nem közvetlenül humán forrásból származó hangzó szövegek témáját megérti, azonosítja az információt.

Olvasáskészség:
az írott szövegek, nyomtatott média és szakmai dokumentumok tanulmányozásakor az információt kigyűjti és kezeli. Tartalmilag és formailag egyaránt a szokott struktúráknak megfelelően szerkesztett és fogalmazott szövegek gondolatmenetét követi és azonosítani tudja az olvasott szöveg céljait. Amennyiben az értelmezéshez segédeszközre van szüksége, jól használja pl.: a szótárt. Olvas összefüggő eredeti, egyszerűbb irodalmat és igénye is van rá, nyelvismeretét hasznosítja, fejleszti tudását önmaga is, angol nyelvű újság (cikk) olvasása már nem újdonság számára. A híranyagot kivonja és kezeli, hasznosítja saját célra.

Íráskészség:
Középfokon már nagy gyakorlattal rendelkezik ezen a téren Mind a tartalom, mind a kivitelezés szempontjából az idegen anyanyelvi beszélő számára elfogadható szövegeket képes alkotni. Érdeklődési területén szövegei jól szerkesztettek és fogalmazottak. Gondosan felkészült arra, hogy ezen a területen készsége kisegítse. Hivatalos és magánlevelek, fogalmazások írása, kivonatok, összefoglalók készítése, jegyzetelés, üzenetek tartalomhű továbbítása nem jelent gondot.

Közvetítő készség:
Az angol nyelvtudás a szintnek megkövetelt lexiko-grammatikai struktúrái, valamint ezek használatával kapcsolatos konvenciók ismerete magas és alkalmas a célra. A közvetítést az információs tartalom átvitelét nagy biztonsággal végzi a szokásosan strukturált általános nyelvhasználati közegben. Ezen a szinten képes nyelvi közvetítő szerep ellátására kisebb és nagyobb csoportokban. Angolról magyarra nagyobb biztonsággal közvetít írott szövegek esetében, mint magyarról angolra.

Jártasság:
Jártasságot mutat az angol nyelvet használó diskurzus-közösség szocio-kulturális normáiban és kommunikációs konvencióiban, valamint az adott nyelvterülethez tartozó kultúrában, az adott kultúra hétköznapi kommunikációs szokásaiban. Közlései tartalmi és formai szempontból megfelelnek a beszédhelyzet tényezőinek, így nyelvhasználatának eredményessége az adott kontextuális keretek között jó. Beszédmagatartása alkalmazkodik az idegen kultúra főbb sajátosságaihoz. Jól ismeri és a kommunikáció során helyesen alkalmazza a különféle alapvető, az általános világismereti tudást nyelvileg megjelenítő szövegszervező eljárásokat és elvárásokat, a regiszterekhez kötődő nyelvileg megfelelő kommunikációs eszközöket.

C1, felsőfok nyelvi kompetencia

Beszédértés/-készség:
A beszélő angol nyelvi közléseket szinte információveszteség és nehézség nélkül követi. Megnyilatkozásai jól szerkesztettek, alkalmazza az adott nyelvre jellemző szövegépítési technikákat és az elérendő célnak megfelelő retorikai eszközöket. A nyelvi rendszert a kommunikációs célnak és a szituációnak megfelelően kreatívan, funkcionálisan és pragmatikusan képes használni. Gondolatait folyékonyan, az anyanyelvi beszélő számára természetes tempóban képes közölni. Szóbeli kommunikációja során képes a témát illető elvontabb gondolatok részletezett kifejtésére is. Nyelvileg biztonsággal kezel bármely kommunikációs helyzetet. Kezdeményez, érvel, képes nézeteinek és cselekvési stratégiáinak nyelvi érvényesítésére. Képes hosszan tartó diskurzus tudatos megszervezésére. Kompenzációs stratégiái fejlettek, hasonlóak az anyanyelvű beszélő által alkalmazott stratégiákhoz. Képes igazodni az adott idegen nyelvi beszédközösségben szokásos beszédmagatartáshoz, a nyelvi viselkedés szabályaihoz.

Hallás utáni értés készség:
Érti, nem jelent számára megerőltetést, hogy a mindennapi nyelvet használó hallás utáni, vagy képi eredetű közlést kövesse, a színházi előadás már élvezetet nyújt, keresi az ilyen lehetőségeket. Rádió, üzenetrögzítő, telefon és más, nem közvetlenül humán forrásból származó hangzó szövegek témáját megérti, azonosítja akár háttérként ért közlések formájában. A közléseket nehézség nélkül követi, tekintet nélkül azok műfajára, eltéréseire, a standard nyelvtől eltérő nyelvi sajátosságaira, terjedelmére, tempójára, vagy a kommunikációs csatorna kisebb tökéletlenségeire, zavaró tényezőire. A szószerinti jelentés megértésén túl képes értelmezni a sugallt jelentéseket és az indirekt módon kifejezett kommunikatív tartalmat, felismeri az összefüggéseket. Beszédértésének foka lehetővé teszi, hogy elemezze és szintetizálja a különféle forrásokból nyert nyelvi információkat.

Olvasáskészség:
az írott szövegek, nyomtatott média és szakmai dokumentumok tanulmányozása az élet tevékenységei közé tartozik. Már régen függetlenül is alkalmazza a készségét saját élmény/információszerzési célból. Megérti a különböző hosszúságú és típusú, bonyolult és elvont írott szövegeket. A nyelvi rendszer működésére vonatkozó komplex ismeretei révén jól tudja követni az egyes szövegtípusokra jellemző strukturálódást, az információtartalom kibontakozását; felismeri a különböző műfaji (stílus-) jegyeket. Általános kontextuális tudására támaszkodva képes a szövegkörnyezet helyes értelmezésére, ami biztosítja számára a nyelvi üzenet átfogó és részletekbe menő megértését.

Íráskészség:
Tömör, a lényegre vonatkozó megfogalmazásra képes. Jól alkalmazza írásban a nyelvi megjelenítés valamennyi szintjére vonatkozó tudását. Nyelvhelyességi normák betartásával alkot szöveget, alkalmazkodik a műfaji és stílusbeli sajátosságokhoz. Írásos interakció során gondolatait – az előzményekhez igazítva – tartalmi és szerkesztési szempontból egyaránt helyesen és meggyőző módon fejti ki. Képes a kommunikatív együttműködés elvének kreatív alkalmazásával a szöveg létrehozásának valamennyi szintjére vonatkozó követelményeknek megfelelő szöveget alkotni.

Közvetítőkészség:
lexiko-grammatikai struktúrái, valamint ezek használatával kapcsolatos konvenciók ismerete minden egyéni/szakmai cél megoldására alkalmas. A beszélő magas szinten, gyakorlatilag információveszteség nélkül képes a nyelvi közvetítésre. Igazodik az üzenet címzettjének kulturális és szakmai sajátosságaihoz. Interkulturális környezetben hatékonyan képes gyakorolni a moderátor szerepét, rugalmasan kezeli a magyar és az angol nyelv folytonos pólus-áthelyeződését. Az általános, illetve a szakmai szövegeket minimális információveszteséggel reprodukálja, tömöríti és/vagy értelmezi az anya- és az angol nyelven.

Jártasság:
természetes közegként kezeli az angol nyelvet használó diskurzus-közösség szocio-kulturális normáit és kommunikációs konvencióit. Járatos az adott idegen nyelvterülethez kapcsolódó kultúrában, kulturális sajátosságokban. Alkalmazkodik hozzájuk, nyelvi viselkedésében is meg tudja jeleníteni azokat. Interkulturális kompetenciájának fejlettsége lehetővé teszi, hogy szerves módon építse be arra vonatkozó ismereteit célnyelvi kommunikációjába. A nyelvi stratégiai kompetencia nagymértékben a sajátja, s ez biztosítja számára a nem anyanyelvi létből fakadó nyelvi hátrányok leküzdését. Olvasottsága, ismeretanyaga segíti, hogy eredményesen valósítsa meg kommunikációs célkitűzéseit.

Nyelvtanulás 1949 óta = ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA.   ITT TANULNI KELL!